Evaluatie

Ervaring, gevoel, sector- en innovatiekennis

Board evaluties (ook in het Engels)

Door de inzichten, die wij tijdens onze commissaris-educatieprogramma's, de Forum Series Governance op innovatie en onze Non Executive search opdrachten opdoen, zijn wij in staat om op hoog niveau board evaluaties uit te voeren. Wij zijn goed aangesloten op de inhoud met een gezond gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Wij hebben ruime ervaring in de profit sector, maar ook bij ZBO's, zorginstellingen, culturele instellingen en woningcorporaties; we vullen het graag met u in. Evaluaties doen wij in samenwerking met Partner in Toezicht.

De combinatie van non-executive educatie, search én board evaluaties geeft ons een goed inzicht in de dilemma's, in de weerbarstigheden en in - soms praktische - handreikingen. Maar onze aanpak gaat verder dan dat. Door de nieuwe paradigma's van toezicht als gevolg van Innovatie en Technologie kijken wij ook naar de mate waarin de samenwerking en de samenstelling van de RvC/RvT voldoen aan de eisen van toezicht in deze tijd waar innovatie een onderdeel van uit maakt. 

Om op innovatie en technologische ontwikkelingen goed aangesloten te blijven organiseert Hemingway speciaal voor toezichthouders zes keer per jaar een Forum Governance op Innovatie voor verschillende sectoren en met uiteenlopende thema's. Professioneel en onafhankelijk. Hierdoor zijn wij nauw aangesloten op deze ontwikkelingen en kunnen wij deze kennis direct betrekken bij onze board evaluaties.

Want evalueren is ook vooruitkijken en dan is aansluiting op inzchten op innvatie en de gevolgen hiervan op toezicht onontbeerlijk. 

Hemingway: creating tomorrow's governance

Meer weten? U kunt contact opnemen met Maarten den Ottolander via ottolander@hemingway-pg.nl of 020 7981365


Speciaal voor het onderwijs 

Omdat het onderwijs in 2017 speerpunt is van Hemingway hebben wij een board evaluatie methodiek ontwikkeld, waar wij inside kennis van de onderwijssector combineren met inzichten en ervaring van buiten de eigen sector. Mede door de toezicht-educatieprogramma's van Hemingway hebben wij goed zicht op de eisen die aan toezichthouders anno 2017 gesteld worden. Daar hoort ook bij de gevolgen van Innovatie.

Wij zijn daar nauw op aangesloten door onze Forums Governance op Innovatie. Hier wordt bij toezichthouders in het onderwijs nog weinig aandacht aan gegeven en wij brengen die inzichten graag voor u in bij evaluaties. 

Uitvoering van evaluaties vraagt - naast genoemde sectorkennis, nieuwe inzichten in onderwijs en technologische ontwikkelngen - ook ervaring als toezichthouder. Hierdoor zijn wij goed in staat dieperliggende knelpunten te adresseren en realistische oplossingen te bieden. Maar ook om de gevolgen van nieuwe technologie en onderwijsmethodieken te agenderen bij de RvT en CvB.

Online vragenlijsten dienen als onderlegger voor de een op een gesprekken, maar zijn niet leidend. Een 360graden feedback module kan worden toegevoegd aan de evaluatie. Na afloop reiken wij een evaluatie-methodiek aan, die u als Raad in staat stelt om de evaluatie volgend jaar zelf in te vullen.

Uitgangspunten zijn:

  • Onafhankelijk en vernieuwend
  • Professionele (persoonlijke) ontwikkeling van toezichthouders
  • Actueel
  • Aanvinkend zijn ipv afvinkend
  • Inspirerend en  uitwerking bevorderend 
  • levert inzicht op in drijfveren van de toezichthouder.

Maatwerk Module Governance op Innovatie in het onderwijs

Om versneld de Raad van Toezicht samen met het CvB kennis te laten maken met de ontwikkelingen van technologie en de impact hiervan op onderwijs organiseren wij - vaak na een evaluatie - een maatwerk module op dit terrein. Wij verzorgen deze inbreng tijdens een strategiedag of tijdens een aparte RvT/CvB vergadering. U moet dan rekening houden met minimaal 3 uur en enige voorbereiding op het onderwerp. De uitkomsten zijn verrassend en de module maakt de verschillende visies binnen de RvT op dit onderwerp bespreekbaar. Er staat te veel op het spel om hieraan oppervlakkig voorbij te gaan. 

Wij bespreken graag de mogelijkheden. U kunt daartoe contact opnemen met Maarten den Ottolander, Jannie van den Hul-Omta  of Peter Verleg via info@hemingway-pg.nl of 020 7981365