Take-aways Forum e-Health & Life Sciences

 

1 februari 2018

Take-outs Hemingway Forum e-Health & Life Sciences

Wrap-up van inzichten van het Forum Governance of Innovation – e-Health & Life Sciences van 26 januari 2018 door Huybert van Eck, CarpeNexus

In de week van e-Health en de bekendmaking van een stimuleringssubsidie voor 2018 van 24 miljoen door VWS, Economische Zaken en het bedrijfsleven voor de start van innovatieve zaken, heeft Hemingway op vrijdag 26 januari haar eerste bijeenkomst in 2018 van de Forum Series Governance of Innovation georganiseerd. Ditmaal onder de noemer e-Health & Life Sciences over innovatie in de gezondheidszorg.

 

Met experts, voorlopers en opinieleiders als Mark van Houdenhoven (St. Maartenskliniek), Jan Anthonie Bruijn (LUMC en lid 1ste kamer), Jan Kimpen (Philips), Wim Groot (Universiteit Maastricht), Ronald Brus (MyTomorrows), Karin Bergstein (ASR en Sanquin), Leon Melens (LifeSpring – Life Sciences Communication), Huybert van Eck (CarpeNexus) en Stephan Lems (Innovation Boosters). De sprekers discussieerden met het publiek, dat voornamelijk uit toezichthouders/commissarissen en vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg bestond.

 Ondergetekende kreeg als taak om het Forum af te sluiten met een samenvatting van algemene inzichten over innovatie in de zorg en meer specifiek met betrekking tot toezichthouden op innovatie in de zorg. 

INZICHTEN ALGEMEEN

Als innovatie in algemene zin en specifiek op het gebied van e-Health & Life Sciences steeds belangrijker worden welke inzichten levert ons dit op en welke algemene conclusies kunnen we dan trekken?

Alhoewel de rol van e-Health nog enigszins onzichtbaar is, heeft de ontwikkeling een gigantische potentie tot veranderingen in de zorg en zal zelfs leiden tot vervanging van huidige aspecten van zorg. De relatie tussen de burger (patiënt, cliënten, polishouder) en zorgverlener zal qua aard, tijd en plaats van zorg fundamenteel wijzigen.

Oude dilemma’s zullen vervangen worden door andere dilemma’s, zoals de toenemende verzakelijking versus de behoefte aan persoonlijk contact; toename van zelfmetingen versus toename van medicalisering; toename van zelfmanagement versus achterblijven van integraal aanbod; personalisatie en benutting van gegevens versus risico op onwenselijk gebruik; macht van grote organisaties versus zeggenschap van de  individuele consument; de toenemende rol van de technologie versus het ontstaan van verwachtingen; kostentoename rondom e-health versus kostenbesparingen in een ander domein.

Het is goed om bewust te zijn van mogelijke knelpunten bij de implementatie van e-Health oplossingen, niet om zich daardoor te laten weerhouden, maar wel om succesvoller te zijn bij mogelijke implementaties, zoals: onze samenleving kent verschil in mogelijkheden en competenties bij het gebruik van de mogelijkheden én de benutting daarvan bij vormen van zelfmanagement; gebrek aan expertise en draagvlak bij een deel van zorgverleners; onduidelijkheid omtrent aansprakelijkheid; onduidelijkheid omtrent (internationale) jurisdictie en mogelijke conflicten; te weinig kennis en informatie; bezorgdheid over privacy; wantrouwen in vorm van gegevensverwerking; gebrek aan standaardisatie.

 

Om tot oplossingen te komen, kan de volgende denklijn worden gevolgd:

 • bij de nieuwe verhoudingen is zeggenschap van de consument uitgangspunt;
 • (internationale) standaardisatie en interoperabiliteit is noodzaak;
 • toepassingen van e-Health moeten nut en meerwaarde hebben;
 • wettelijke bescherming, aansprakelijkheid en verantwoordelijken zijn duidelijk;
 • bij financiering wordt naast collectiviteit gedacht aan rechtstreekse betaling middels aanschaf en abonnement.

 

INZICHTEN RELEVANT BIJ TOEZICHTHOUDEN OP INNOVATIE IN DE ZORG

  

 • Stimuleer de strategische dialoog over de waarde van e-Health voor de lange termijn.
 • Beschouw e-Health als strategische waarde van de toekomstige maatschappelijke functie, ongeacht de huidige (inrichting van de) organisatie.
 • Voer bij een gewenste verandering inzake e-Health de dialoog over de aanpak: een harde disruptie of stapsgewijze verandering?
 • Wees proactief en manage de mogelijke weerstand tegen e-Health (denk in kansen).
 • Laat duurzaamheid van e-Health leidend zijn boven het korte termijn financieel rendement.
 • Beschouw e-Health als integraal onderdeel van de (nieuwe) business c.q. de processen.
 • Zorg voor specifieke veranderings-/innovatiekennis binnen de RvC/RvT.
 • Geef actieve steun aan bestuur en doe mee in samenspel ongeacht de huidige statutaire rolverdeling.
 • Heb oog voor de complexiteit van noodzakelijke samenwerking.
 • Ontlok innovaties vanuit verleiding i.p.v. door top-down oekazes.
 • Geef ruimte (binnen of buiten) aan de start-up methode; de actuele context bepaalt intra- of extrapreneurship.

 

Met dank.

Huybert van Eck, niet-praktiserend arts en founder van CarpeNexus

Hemingway

creating tomorrow's governance