Privacy Statement

 Privacy Statement Hemingway Professional Governance 

Hemingway verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving. 

Voor wie geldt dit Privacy Statement? Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor Hemingway Professional Governance persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën. 

 • Bezoekers van onze website; 
 • (Medewerkers van) relaties van Hemingway; 
 • Ontvangers van Hemingway nieuwsbrieven en andere mailings; 
 • Personen die betrokken zijn bij activiteiten en dienstverlening van Hemingway; 
 • Potentiële cliënten van Hemingway; 
 • (Medewerkers van) leveranciers; 
 • Derden die met Hemingway communiceren; 
 • Alumni. 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Hemingway? Hemingway verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen. 

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen en de afhandeling van onze non-executive dienstverlening; 
 • Persoonsgegevens die u aan Hemingway verstrekt in het kader van events, bijeenkomsten of nieuwsbrieven; 
 • Persoonsgegevens ontvangen via onze website; 
 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website; 
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres; 
 • Uw surfgedrag en interesses; 
 • Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen; 
 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms zoals LinkedIn; 
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster; 
 • Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen. 

 

Waarom verwerkt Hemingway Professional Governance uw persoonsgegevens? Hemingway gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

 • Het leveren en invullen van onze non-executive dienstverlening; 
 • Het onderhouden van contact en communiceren met u; 
 • Marketingactiviteiten zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.; 
 • Het uitvoeren van evaluaties van onze dienstverlening; 
 • Wetenschappelijk onderzoek. 

 

De beveiliging van uw gegevens Hemingway neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens ons toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. 

Inschakelen en/of delen van gegevens met derden In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn toegang te geven tot persoonsgegevens aan externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten, onze boekhouder en accountant dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Hemingway is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Hemingway en dus op verzoek en conform instructie van ons handelt, sluit Hemingway met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet. 

Uw rechten U kunt Hemingway verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen voor seminars meer ontvangen? U kunt zich op elk moment uitschrijven via info@hemingway-pg.nl. 

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Hemingway in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Statement aan veranderingen onderhevig Hemingway behoudt zich het recht voor om deze "privacy statement" aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Hemingway dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze "privacy statement" heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Hemingway en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen. 

Gebruik van Google Analytics Hemingway maakt regelmatig gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Hemingway. Hemingway heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. 

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Hemingway krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste update van uw IP-adres maskeren. 

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google's Privacy Policy. 

Amsterdam, 20 mei 2018 

Hemingway

creating tomorrow's governance