Programma

Counsel programma

In zes sessies van 16.30 tot 19.00 uur -met aansluitend ‘working buffet- met maximaal 16 deelnemers worden de belangrijkste onderwerpen voor commissarissen aan de orde gesteld. Oriëntatie op de professie van toezichthouden, due diligence en de zelf analyse "waar kwalificeer ik mij eigenlijk voor" staan in deze opleiding centraal. Locatie: Roemer Visscherstraat 44 in Amsterdam.

Counsel 3 - 2021

Aankomende sessies

Nieuwe trends in werkgeverschap van de commissarissen

15-11-2021 16:30 - 19:00 Renaissance Hotel Schiphol

Kennispartner: Camiel Selker   |   Ervaringspartner: Marjan Oudeman

Onder andere als gevolg van diverse boekhoudschandalen en een financiële crisis stelt de samen- leving steeds hogere eisen aan een commissaris. Die eisen zijn inmiddels ook terug te vinden in de jurisprudentie en toezichtswetgeving maar ook in de Nederlandse corporate governance code. Wij staan stil bij de specifieke kenmerken en aandachtspunten voor raden van commissarissen in ver- schillende typen organisaties. Tijdens deze sessie leren de deelnemers ook welke eisen de toezichthouders stellen ten aanzien van de individuele ‘geschiktheid’ en de samenstelling van de raad van commissarissen.

Financiële controle, rol van de accountant en fraudepreventie

15-12-2021 16:30 - 19:00 Renaissance Hotel Schiphol

Kennispartner: Deloitte   |   Ervaringspartner: Sonja Barendregt-Roojers

Tijdens deze sessie gaan wij diep in op de specifieke (financiële) risico’s en hoe deze te beheersen. Het onderkennen, identificeren en mitigeren van interne en externe frauderisico’s is hier een be- langrijk bestanddeel. Daarbij speelt de externe accountant een belangrijke rol en het is van groot belang dat commissarissen begrijpen hoe de diverse betrokkenen in goede samenwerking de risi- co’s in beeld krijgen en deze adequaat beheersen - dit alles binnen de ‘risk appetite’ van de organ- isatie. Na deze sessie heeft de deelnemer begrip en kennis van de bedrijfsprocessen, de inge- bouwde controls en de wijze waarop de onderneming haar (financiële) risico’s beheerst.

Data Protection & Privacy

27-01-2022 16:30 - 19:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Inge Bryan   |   Ervaringspartner: Monique van Dijken Eeuwijk

Ondernemingen ontkomen niet meer aan vergaande digitalisering. Daarmee worden ICT en data zowel de ruggengraat als het grootste risico van de organisatie. Vanwege risico’s op hacking en phishing en de steeds strenger wordende eisen van toezichthouders ten aanzien van het beschermen van privacy is het duidelijk dat een commissaris voldoende inzicht en begrip in deze

materie moet hebben. Tijdens deze sessie gaan wij in op een goede en ‘compliant’ inrichting en werking van digitaliseren. en de wijze waarop de raad van commissarissen hier toezicht op moet houden.

Extern toezicht en geschiktheid

08-02-2022 16:30 - 19:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Wijnand Nuijts   |   Ervaringspartner: Marc van Gelder

De raad van commissarissen vervult een steeds belangrijkere rol bij zowel het adviseren als het toezien op de haalbaarheid en uitvoering van de voorgenomen of gekozen strategie. Daarbij is een goed inzicht in strategische onderwerpen van groot belang en dient de commissaris te begrijpen welke risico’s en uitdagingen ten aanzien van de implementatie van de gekozen strategie er spe- len. Verder is een goed begrip vereist van de implicatie van de strategie voor het benodigde lei- derschap van de organisatie. Tijdens deze sessie gaan wij ook in op de implicaties van dit onder- werp ten aanzien van de relatie tussen de raad van commissarissen zoals de evaluatie en de daar- bij behorende KPI’s alsmede de remuneratie van de raad van bestuur.

Interne Governance: de machinekamer

08-03-2022 16:30 - 19:00 Renaissance Hotel Schiphol

Kennispartner: Marnix Holtzer   |   Ervaringspartner: Fieke van der Lecq

Tijdens deze sessie leren de deelnemers over de achtergronden en ontwikkelingen van gover- nance en de rol en verantwoordelijken van de diverse spelers. Wij behandelen diverse conceptuele governance modellen en met name het ‘Rijnlands’ governance model. Daarbij gaan wij diep in op de specifieke rol en verantwoordelijkheden van de commissaris en alle relevante aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid. Verder bespreken wij de praktische kant van governance. Hoe ziet een ‘governance jaar’ er uit? Welke agendapunten zijn een gegeven en welke kunnen noodzakelijk zijn? Hoe werkt de interactie met de Raad van Bestuur maar ook met bijvoorbeeld de Risk afdel- ing, de internal auditor en de externe accountant in de praktijk? Wat is het proces van een jaar- rekening en verslag? Hoe gaat de aandeelhoudersvergadering?

Board dynamiek en de winst van vertrouwen

07-04-2022 16:30 - 19:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Maarten den Ottolander   |   Ervaringspartner: Onno Verkuyl

Toezicht is mensenwerk en een commissaris werkt intensief samen met zijn collega’s binnen de raad maar ook met de raad van bestuur. Die samenwerking kent (universele) patronen en uitdagin- gen. Tijdens deze sessie gaan wij in op de dynamiek binnen de raad van commissarissen en de samenwerking met de raad van bestuur. Wij adresseren daarbij bewuste en onbewuste drijfveren en psychologische basisbegrippen als ‘projectie’ en ‘overdracht’. Na de sessie heeft de deelnemer een goed inzicht in intermenselijke thema’s en waar het op aankomt om een veilige omgeving te creëren waarin de juiste vragen worden gesteld, de echte issues op tafel komen en er ‘winst van vertrouwen’ is!

Hemingway

creating tomorrow's governance